Instruktion till träningsledare

Träningstider är måndagar och onsdagar kl 18.00 – 21.00, samt lördagar och söndagar kl 09.00-14.00. Måndagar är endast träning för klubbmedlemmar.

Träning får aldrig förekomma utan en träningsledare med giltig funktionärslicens Tävlingsledning C eller Tävlingsledare Grund.

Checklista:

  • Var på plats senast 15 min före öppnandet.
  • Öppning av grindar, toaletter, träningsledarhuset
  • Plocka fram de flaggor som kommer att används vid träningspasset.
  • Brandsläckare skall finnas tillgänglig
  • Kontrollera att de tränande har giltig tävlingslicens och att EMK:are har giltigt träningskort
  • Olicensierade förare får aldrig träna hos Enköpings MK.
  • Vid många tränande bör alla tränande erhålla ett ”festivalband” som fäst på föraren med löpnumret synligt.
  • Kontrollera att de tränande är informerade om träningsreglerna som gäller hos EMK
  • Informera om eventuell klassindelning som gjorts. Information om klassindelning finns nedan.

Alla tränande betalar en träningsavgift på 300 kr per dag, gäller även klubbmedlemmar utan träningskort.

Träningsvakten ska hänvisa till klubbens hemsida för de licensierade klubbmedlemmar som vill köpa ett träningskort.

Träningsledaren är skyldig att närvaroregistrera klubbensmedlemmar som deltar i aktiviteten på närvarokortet.

Efter träning ska träningsledaren sända närvarolistan i läsligt skick inom 5 dagar till administratören som hanterar LOK-registreringen: medlem@enkopingsmk.se

Ansvar och befogenheter
Träningsledaren har befogenheter motsvarande tävlingsledare och tekniskchef och är den som bestämmer vem som skall åka på banan och hur. Viktigaste uppgiften är att träningen sker på ett säkert sätt och att de som tränar känner sig trygga och är välkomna till banan.

Träningsledaren har också klubbens fulla stöd att tillrättavisa eller avvisa förare som inte följer uppmaningar eller har så bristfällig utrustning att den är olämplig att träna med.

Om olyckan är framme så skall en skaderapport fyllas i, skaderapporten skall finnas i träningspärmen och kan också hämtas på SBF:s hemsida. Träningsledaren ansvar för att fylla i sidan tre och posta till adress som finns angiven på blanketten.

Du som är träningsledare ser förstås till att bandepån under träning är tom på folk. Det är heller inte meningen att den skall fungera som uppställningsplats för kartar. All mekning skall ske i maskindepå. Inga kartar ska finnas parkerade i bandepån och Parc ferme.

Säkerhet
Ansvarar för säkerheten på banan under träningen iklädd varselväst. Att banans däckskedjor ligger på rätt plats, och att banan är utan anmärkning. Kontrollera att förare har giltig licens. Att alla kartar och förare som tränar uppfyller SBF reglemente gällande säkerhet, utrusning och montering. Att träningsgrupperna indelas så att klasser inte blandas om risk finns för olyckor i form av för stora hastighetsskillnader.

Träningsledaren bör inte vara mekaniker under träningen.

Ordning & reda
Träningsledaren ansvar för att EMKs, SBF miljöpolicy följs. Att miljömatta och kärl används vid mekanikerplatserna i depå. Att de som tränar sorterar sopor m.m. enligt anvisningar. Att depåområdet hålls rent och snyggt i allmänhet och att toaletterna är städade efter träningens slut. Träningsledaren kan vid behov kommendera medlemmar till hjälp med alla förekommande sysslor som Träningsledaren ansvarar för om arbetet blir för stort eller tidskrävande för att träningsledaren själv skall kunna hantera det.


Klassindelning:

Cadetti skall träna ensamma.

Micro skall träna ensamma.

Mini och Junior 60.

J125, S125, OK/OKJ kan köra ihop beroende på antalet deltagare.

KZ2 skall träna själv pga den stora skillnaden i körsätt och fart.

Micro, Mini och Junior 60 kan också köra ihop vid väldigt lågt deltagarantal.

Avslutning

När träningsdagen är avslutad skall träningsledare: Ansvara för att all utrustning är återställd och inlåst. Låsa samtliga utrymmen. Att soptunnor och papperskorgar är tömda efter träningens slut. Larma anläggningen. Se till att alla lampor är släckta. Lås alla grindar.

OBS! Den som är förhindrad är skyldig att själv skaffa ersättare.